Vedtægter

Fra november 2017

§ 1. Navn

Foreningens navn er Studerendes Almene Neurologiske Selskab Odense (SANS Odense)

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er fremme viden og interesse for de neurofaglige områder blandt studerende.

§3­­­­­­. Adgang til arrangementer

Stk. 1. Ved kurser har medicinstuderende fortrinsret.

Stk. 2. Det er muligt at opkræve betaling for kurser.

Stk. 3. Foredrag målrettes medicinstuderende, men alle interesserede har adgang.

 

§4. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle fremmødte som samtidigt er studerende ved medicin eller biomekanik er berettigede til at stemme til generalforsamlingen. Alle fremmødte har 1 stemme.

Stk. 4. Afstemninger skal ske skriftligt såfremt der er mere end en kandidat til hver post. Er der kun én kandidat vælges vedkommende ved tillidsafstemning (håndsoprækning).

Stk. 5. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Dirigenten vurderer om generalforsamlingen er lovlig indkaldt jfr. stk. 1.
– Valg af referent
– Bestyrelsens/formandens beretning
– Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (evt. forelæggelse af næste års budget)
– Indkomne forslag
– Valg af formand
– Valg af næstformand
– Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer
– Valg af op til 3 suppleanter
– Eventuelt

Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jfr. dog § 9-10.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden for 1 måned.

Stk. 2. Det overlades til indkalderen af den ekstraordinære generalforsamling at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Der skal ved udsendelsen berettes om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter retningslinjerne for den ordinære generalforsamling, jfr. § 4.

§ 6.  Bestyrelsen

Stk. 1. Kun studerende fra medicin eller klinisk biomekanik kan sidde i bestyrelsen.

Stk. 2. Man kan kun opnå valg til bestyrelsen ved at møde personligt op til generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med eksisterende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 6. Valgte referent drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger samt sikrer sig, at referat bliver udsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden næste bestyrelsesmøde.

Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen vægter formandens stemme dobbelt.

Stk. 8. Fratræder formanden erstattes denne øjeblikkeligt af næstformanden.

Stk. 9. Fratræder næstformanden udpeger bestyrelsen en ny næstformand fra sin midte.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid fraskrive sig sin titel, hvorefter denne post overtages af en evt. valgt bestyrelsessuppleant.
Stk. 11. Øvrige bestyrelsesposter udpeges af bestyrelsen ved første bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling.

Stk. 12. I tilfælde af at bestyrelsesmedlemmer vælger at forlade sin post, skal bestyrelsen finde en stedfortræder hurtigst muligt.

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et alment godkendt pengeinstitut med undtagelse af beløber til løbende udgifter.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskab kan føres halvårligt mhp. fondssøgning.

Stk. 3. Regnskab bekendtgøres samtidigt med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 4. Det påhviler den økonomiansvarlige at indkassere indtægter og sikre, at indtægter og udgifter føres til regnskab.

§ 8. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller den økonomiansvarlige. Formanden og den økonomiansvarlige råder over økonomien i den daglige drift.

§ 9. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der igen skal være 2/3 stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Læger uden Grænser (Medecins Sans Frontieres).